Chi tiết sản phẩm

Giàn Giáo Ringlock

Liên hệ

Hệ giàn giáo Ring lock 8 lỗ/RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM
Tên sản phẩm Loại L (mm) Bao phủ
Giá đĩa 1000mm 48.3×2.5mm 1000 Mạ kẽm
Giá đĩa 1500mm 48.3×2.5mm 1500 Mạ kẽm nhúng nóng
Giá đĩa 2000mm 48.3×2.5mm 2000 Mạ kẽm nhúng nóng
Giá đĩa 2500mm 48.3×2.5mm 2500 Mạ kẽm nhúng nóng
Giá đĩa 3000mm 48.3×2.5mm 3000 Mạ kẽm nhúng nóng